Naše priče Info
24.09.2016.

Odličan projekat koji nikad nije sproveden! Projekat toplifikacije Smedereva

7a8b65154993bc4864918073236b2537

Daljinsko grejanje, koje mnogi nazivaju i centralnim grejanjem, je sistem u kojem se toplotna energija proizvodi u nekoj centralnoj jedinici sistema, a zatim se kroz sistem cevovoda posredstvom grejnog fluida (vode ili ulja,) sprovodi do grejnih tela - radijatora, a ovi konvekcijom toplotu predaju vazduhu oko sebe, time zagrevajući prostorije. Daljinsko grejanje je najbolji način grejanja naselja kako u svetu tako sve više i kod nas. Distributivna mreža sardži veliku količinu tople voda koja je od esencijalnog značaja za funkcionisanje sistema i za predaju toplote.

Osnove centralnog grejanaja 

Princip daljinskog, odn.centralnog grejanja

 

 

1. Uvodne napomene

Ovaj projekat za zagrevanja Grada Smedereva i prigradskih naselja zasniva se na  principu korišćenja otpadne toplote iz tehnolokih procesa u pogonima i toplotne energije iz Energane Železare. Ovakav način korišćenja tzv. nus-energije, ili energije koja odlazi u „luft“, kako se to u narodu kaže, primenjen je u mnogim zemljama Evrope i Sveta u kojima postoje isti ili slični proizvidni procesi, ali i potreba za korišćenje toplotne energije. Ideja o toplifikaciji grada Smedereva i okline na ovaj način prisutna je od samog početka izgradnje Železare.

Početkom 90-tih godina ova ideja je zaživela, pa su donete odluke Skupštine opštine i menadžmenta Železare da se pristupi izradi i realizaciji Projekta o toplifikaciji grada Smedereva. U tom cilju na nivou grada formirano je JP Toplifikacija, koje je imalo zadatak da obezbedi svu potrebnu investiciono-tehničku dokumentaciju. Iako su krajem 90-tih godina započeti radovi na magistralnom toplovodu kod Železare, nažalost zbog poznatih razloga i bez krivice JP Toplifikacija, radovi su obustavljeni.


2. Potrebe za izradom ovog Projekta proizašle su iz sledećih činjenica:

-Centralno grejanje stambenog, društenog i poslovnog prostora obavlja se na neracionalni nači, kako sa aspekta broja izvora toplotne eneregije - 64 kotlarnice, tako i sa aspekta korišćenja skupih uvoznih energenata – naftini derivati i prirodni gas,

- Postojeće proizvodno-distributivni kapaciteti tehničko-tehnološki su jako zastareli (tada 30-tak godina) i sa velikim gubicima (ca.30%),
- Smederevo spada u grupu gradova u kojima je najmanji broj stambenih jedinica (ca. 17%) priključenih na sistem centralnog grejanja,
- Veliki broj kotlarnica u gradu (64) i sa preko 10 hiljada individualnih dimnjaka doprinose da Smederevo bude jedan od najzagađenijih gradova,
- Optimalna udaljenost fabrike Železare od grada (ca.7 km), sa velikom mogućnošću korišćenja otpadne toplote iz tehnolokih procesa u pogonima, koja može da obezbedi najracionalniju toplotnnu energiju za ovu namenu.


3. Realizacijom ovog Projekta omogućava se:

- Izbacivanje (gašenje) svih kotlarnica koje obezbeđuju zagrevanje stambenog i poslovnog prostora,

- Povećanje konzuma stambenog prostora po fazama, najpre u I fazi ca.100%, zatim u II fazi ca.25 % i ostalog konzuma ca.70 %,

- Najekonomičniji i najpouzdaniji i najkvalitetniji sistem zagrevanja prostorija,

- Povećanje standarda življena građana uz poboljšanje ekoloških uslova, smanjenjem aerozagađenja,

- Drastično smanjenje uvoza naftinih derivata i prirodnog gasa,

- Drastično smanjenje neracinalne potrošnje elaktrične energije,

- Povećanje vlastitog energetskog bilanasa Železare i prihodovanje po osnovu isporuke toplotne energije,


4. Program realizacije Projekta:

- Na osnovu izvršenih proračuna i merenja u konkretnim uslovima utrđena je raspoloživa snaga izvora toplotne eneregije u pogonima Železare za konzum od 212 MW.
- Iz niza ekonomsko-finansijskih i trhničko-tehnoloških razloga realizacija Projekta definisana je u dve faze,
1- U prvoj fazi projektuje se zadovoljenje od 112 MW rekuperacijom otpadne toplote iz najpovoljnijih tehnoloških pogona (Aglomeracija, Konvertorska čeličana i Topla valjaonica). Ova faza bi trebalo da se realizuje u 3  etape u 3 godine, i svaka etapa se raelizuje fukcionalnim obezbeđenjem jednog od tenoloških sistema. Za ovu fazu obezbeđena je sva potrebna investiciono-tehnička dokumentacija, a dobijene su i urbanistička i građevinska dozvola za deonicu magistalnog toplovoda od Železare do Papazovca.
2- Za drugu fazu potrebna investiciono-tehnička dokumentavcija uradiće se po zvršetku prve faze, tj. kad se stvore neophodni uslovi. Shodno dosadašnjim proračunima moguće je povećanje konzuma za još 90 MW.

5. Tehničko-tehnološka koncepcija Projekta

 

U pogonima Železare u kojima se vrši rekuperacija otpadne toplotne energije ugrađuju se odgovarajući izmenjivači toplote. Ugrađeni izmenjivači povezani su cevnim sitemima sa glavnom pumpnom stanicom, a ova sa prenosnom mrežom, odnosno, sa glavnim magistarlnim toplovodom. Pumpna stanica transportuje u potisni vod, tj. u prenosnu mrežu toplu vodu u režimu 130/75⁰ C i pritiska NP 25 bara.
Dužina trase od glavne pumpne stanice do krajnje tačke magistalnog toplovoda (u Izletničkoj ulici)  je ca.12 km. Ostali deo primarnog toplovoda čine kraci sa ograncima (gradska primarna mreža), koji povezuju magistaralni vod sa toplo-predajnim stanicama. Od Papazovca jedan krak toplovoda odlazi na Carinu prema naselju Miloje đaka i okilini a drugi krak toplovoda ulazi u centarlni deo grada preko Ubilaca.   

U toplo-predajnim stanicama distribuirana toplotna energija predaje se sekundranom sistemu - indirektno izmenjivačima toplote voda-voda. Parametri sekundarnog sistema su 90/70⁰ C i pritiska NP 6 bara. Nakon predaje toplote sekundarnom sistemu, topla voda se, preko pumpne stanice vraća u izmenjivače toplote, tu se vrši dogrevanje i nastavlja kružni tok cirkulacije. Kontrola, regulacija i upravljanje radom sistema vrši se iz dispečerskog centra, koji se nalazi u pumpnoj stanici, sa mogućnošću njegovog postavljanja i u samom gradu, zbog eventulanog efikasnijeg rada.

 

Obuhvat Projekta

-Predviđa  se da ovaj daljinski sistem grejanja zagreva 117 hiljada stanovnika sa obuhvatom od 64 hiljada u centalnom delu grada,

- Računa se da dužina grejanja bude 6 meseci, odn. 180 dana u godini,

- Polaz za proračun bila je prosečna spoljanja temperatura vazduha tokom grejne sezone +4⁰C,
 

*Primarna mreža sisatema toplovoda  ima sledeće sa karakteristike :

a-Topla voda ima temperaturu sa promenom od 150⁰/75⁰C na 130⁰/75⁰C, jer se koriste predizolovane cevi,

b-Dužina primarnog toplovoda je ca. 12 km,,

c-Pritisak vode u toplovodu je 25 bara,

d-Snadevanje sistema toplovoda sprovodi se iz 2 pumpne stanice,
 

*Sekundarna mreže snabdeva 140 izmenjivača sa sledećim parametrima :

a-Topla voda u sekundarnoj merezi je sa temperaturom 90⁰/70⁰C

b-Dužina sekundarne mreže je ca. 8 km,

c-Pritisak  vode u sekundarnoj mreži je 6 bara,
 

I Faza : Pumpe za snabdevanje  (recirkulacija, cirkulacija i za održavanje pritiska) sistema u glavnoj pumpnoj stanici  - 6 kom.

II Faza : Pumpe za snabdevanje (cirkulacija) sistema u glavnoj pumpnoj stanici  - 2 kom.

Pumpe za snabdevanje u stanici izmenjivača toplote na Carini (cirkulacija i za održavanje pritiska) - 2 kom.

Izmenjivač toplote na izvoru toplotne energije: Aglomeracija, Konvertorska čeličana i Topla vljaonica.

Pored gore navedenog  predviđa se i korišćenje prirodnog, visokopećnog i mešanog gasa za dogrevanje pojedinih jedinica u sistemu toplovoda, odnosno izmenjivača toplote.


6. Ekonomsko-Finansijski elementi Projekta 

U periodu istraživanja i definisanja tehničko-tehnološkog projekta urađeno je i više studija, pa i studija opravdanosti (Fiziliti), koje pokazuju pozitivne efekte ovog Projekta, kao što su, uostalom, pokazali i slično izvedeni sistemi daljinskog grejanja. Proveru i ocenu Investicionog programa izvršio je Institut za ekonomiku i investicije Beogradske banke i overio pozitivne rezultate. Kao jako povoljnost ovog Projekta pokazala se isplativost ulaganja nakon 7,5 godina !
Na bazi tih studija i programa investiciona vrednost ovog Projekta utvrđena je na ca. 25 miliona Evra. Finansijaska konstrukcija u pojedinim vremenskim periodima definisana je prema klimi nadležnih Državnih i Opštinskih organa i drugih subjekata, zainteresovanih za realizaciju ovog Projekta.
U postojećim okolnostima finasiranje ovog Projekta treba da se očekuje od subjekata, koji za njegovu relazaciju imaju interesa, a to su:
- Vlada Republike Srbije,
- Grad Smederevo,
- Isporučilac toplotne energije – Železara „Hesteel Serbia Iron end Steel”,
- Korisnici toplotne energije  (postojeći i novi),
- Isporučioci opreme i izvođači radova,
- Elektoprivreda Srbije,
- Asociajcije i organizacije za zaštiti životne sredine,
- Inostane i domaće finasijske institucije; banke i fondovi
Kod opredeljenja za realizaciju ovog Projekta neophodno je da se od gore navedenih subjekata formira izvesni Konzorcijum, koji bi njime koordinirao.


 

7. Učesnici izradi i realizaciji Projekta bili su :

1) Investiciono tehnička dokumentacija:-Energoprojekt-Beograd, -Termoenergo-Inženjering-Beograd, -CIP- Beograd, -Intitut za Metalutgiju-Železara Smederevo, -Institut za ekonomiju i investicije-Beogradska banka -Beograd.

2) IsporučIoci opreme i izvođači radova : -Izolir-Zrenjanin, -Mont i Građevinar-Železara Smederevo, -Minel-Beograd, -Rad-Beograd.

3) Finasiranje izrade Projekta vršili su : Vlada Rebublike Srbije, Skupština Opštine Smederevo, Železara Smederevo, Izolir-Zrenjanin i JP Toplifikacija-Smederevo.

 

8. Ostvarena je i poslovno tehnička sradnja sa inostaranim kompanijama :

DEG- Danska, I.C.MILER- Danska,  RAUTARUKI- Finska, CONEST- Italija, BAGERSPROMET- Rumunija, BOMA- Australija, Kompanija Pariskih Toplana- Francuska, REPER- Program regionalne rekonstrukcije životnu sredine za jugoistočnu Evropu.

9. Nakon tada završenog Projekta-Toplifikacija Grada Smedereva- bile su definisane mere i aktivnosti za njegovu realizaciju, aktuelne za ondašnje društveno i ekonomsko stanje Države i Grada.

Važna napomena : Do relevantnih podataka za ovaj tekst, koji su dati u Projektu -Toplifikacija Grada Smedereva-, došli smo ljubaznošću i predusetljivošću direktora novoosnovanog Javnog Preduzeća -Grejanje -, gospodina Vladimira Kulagića.

I ovom prilikom mere i aktivnosti za realizaciju Projekta-Toplifikacija Grada Smedereva- treba da se definišu na sledeći način:

 

1. Da Gradsko veće Smedereva donesu odluku o nastavku realizacije ovog Projekta,

2. Da Gradsko veće Smedereva zatraže od JP Grejanje formiranje Projektnog tima za realizaciju Projekta,

3. Da Skupština i Gradsko veće Smedereva zatraže od Vlade Republike Srbije materijalnu pomoć za realizaciju Projekta,

4. Da Skupština i Gradsko veće Smedereva zatraže od Vlade Republike Srbije da se sa ovim Projektom konkuriše u EU  Pristupnim fondovima radi dobijanja finasijskih sredstava za realizaciju Projekta,

5. Da se sa realizacijom ovog korisnog i isplativog Projekta krene što pre.

 

Priredio:
Nikola Tasić Cale
SDCafe.rs

 

 

 

Izvor: SDCafe

Komentari

Missing
NTCale
07.02.2017.
Dragi smederevci, evo i čuvena POLITIKA je 03.02. 2017. objavila ovaj upotrebljiv i koristan Projekat ! U onim lednim danima struja je trošena 50 % više- ZBOG GREJANJA. To je nosens i sramota da se ta "plemenita" energija koristi u tu svrhu ! Većina gradova u svetu koji imaju Železare, od nje dobijaju jevtino i efikasno grejanje (topla i vrela voda i VP gas !). Ima li pameti i volje da se nešto korisno uradi za grad ?
Plusic 4 Minusic 0
Missing
Smederevac
22.10.2016.
Sve to lepo iygleda kad se gleda samo sa jedne strane. Ne znam da li ynate da se sve hale nove zeljezare greju na gas tj. patu koja se greje gasom a ona greje toplu vodu tya rdijatore. {to se otpadna energija ne tro[i odmah tu u novoj zeljeyari a gas po[alje u grad gde bi se napravila toplana. koja bi manje ko[tala nego toplovod sa eksproprijacijom.
Plusic 0 Minusic 1
Missing
N.T.Cale
06.10.2016.
Hvala na razumevanju, ali.... dajte drugovi i gospodo da podržimo ovaj Projekat, tako što ćemo od Vlasti (Smederevo+ Srbja) - zahtevati njegovu skoru realizaciju ! Uslove i resurse imamo.
Plusic 8 Minusic 0
Missing
вилозоф из Смедерева
05.10.2016.
Госн Цале претпостављам да су стручни људи, на које сте Ви мислили, са вишедеценијским радним искуством у струци. То сигурно значи да су дипломе и звања стекли да државним школама уз велики труд и рад да до истих стигну. Кад оно оћеш јес мало мац то им је велики минус. У новијој историји Србије валидне и прихватљиве су дипломе које су купљене и самим тим немају гаранцију на знање. Туга!!!!!!!!!!!!!
Plusic 8 Minusic 1
Missing
Neko
04.10.2016.
N.T.Cale . Da nasa vlast bira svoje kadrove po strucnosti i znanju a ne po batinasenju i kafenisanju i ko zna kojekakvim kriterijumima nas grad bi procvetao.Imamo mi veoma lepe poreze i prihode kao opstina ali zato imamo priucene strucnjake koje svoje greske naplacuju od narodnih para.Da je strucnost na prvom mestu kao sto nije ovo bi bio poduhvat koji bi se isplatio ali neko tu gleda svoju,licnu korist.Eee takve ste birali jer vam je dao posao da crknete u PKC-u radeci.Plitkog li mozga imamo.
Plusic 11 Minusic 0
Missing
saallee
30.09.2016.
Kako bi lepo bilo da o ovom gradu odlucuju istomisljenici g, Caleta i stari strucnjaci...ali u moru srukovnih poslusnika i aktivista nestaju fenomenalne zamisli i iskrene ideje.
Plusic 12 Minusic 0
Missing
N.T.Cale
27.09.2016.
5) Prilikom nedavne posete Francuskoj (15. i 16. septembar) Predsednik Vlade Srbije, Aelksandar Vučiić, vodio je razgovore sa privrednicima i naglasio da su vođeni i razgovori sa Kompanijom Pariskih toplana o saradnji i mogućem ulaganju u razvojne projekte u Srbiji.
Plusic 7 Minusic 3
Missing
N.T.Cale
27.09.2016.
4) Po oceni EU i vođenih razgovora sa njihovim predstavnicima, Srbija ima veoma lošu ekološku zažtitu. Konstatovano je da je u Srbiji najlošije stanje u oblasti ekologije, jer je u njoj i malo sluha, a još manje para. Briga o životnoj sredini je prioritet od sveukupnog značaja za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.
Plusic 6 Minusic 2
Missing
N.T.Cale
27.09.2016.
3) Srbija ima nepovoljan energetski bilans. U strukturi potrošnje energenata dominira ugalj. Razlog velikog učešća uglja je njegova upotreba kao osnovne sirovine za proizvodnju elektr. energije. Preostala dva važna energenta, sirovu naftu i prirodni gas, Srbija uvozi pretežno iz Rusije, zbog čega je jako energetski zavisna. Sa druge starane Srbija troši 2,5 puta više energije od svetskog proseka odn. 5 puta više od evropskog. Inače, na uvoz energenata Srbija potroši čak 2 miliona Evra godišnje.
Plusic 6 Minusic 3
Missing
N.T.Cale
27.09.2016.
2) Na Trećoj međuvladinoj konferenciji EU i Srbije u Briselu Srbija je zvanično otvorila poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa EU. Na taj način stvorili su se pretpostavke i uslovi da se sa nekim našim projektima, može konkurisati odn. tražiti pristup Razvojno –Investicionim fondovima Evropske Unije.
Plusic 5 Minusic 2
Missing
N.T.Cale
27.09.2016.
1) Nakon posete Železari kineskog predsednika Si Đinpinga i podpisivanja ugovora o prodaji Železare njihovoj kompaniji Hesteel nastala je izvesnost njenog daljeg postojanja i rada. Projektna dokumentacija i merenja pokazuju da je otpadna toplotna energija iz Železare : Aglomeracija, Visoka peć (2), Konvertorska Čeličana i Topla valjaonica iznosi - Ukupno : 13MW+77MW+43MW+10MW=133MW !!!
Plusic 6 Minusic 3
Missing
N.T.Cale
25.09.2016.
Neko-m : Kad je struktura Opštine u pitanju-verovatno ste u pravu ! Međutim, Grad ima 117 hiljada stanovnika, a bio je veliki industrijski centar sa puno (starih) stručnjaka ; tehničara i inženjera, koji su sigurno u stanju da reualizuju ovaj Projekat. Potrebno je samo da Vlasti (Smederevo i Srbija) donesu odluke i pobrinu se za pare !
Plusic 9 Minusic 4
Missing
električar
25.09.2016.
Bio bi to vrlo isplativ projekat, ali svakako ne za korisnike grejanja. Oni ne bi dobili nižu cenu grejanja jer bi monopolisti nastavili da igraju svoju igru otimačine, tada još i veće nego do sada. Oni i sada, nakon ogromnih padova cene nafte i naftinih derivata, imaju "valjana" objašnjenja zašto cena grejanja ostaje ista i ne pada. Gadna je to "fela". Kod njih je i nož i pogača, a i motka ...
Plusic 13 Minusic 1
Missing
Neko
24.09.2016.
Nemamo mi na vlasti sposobne kadrove za ovako gigantski projekat.Nemaju opstinari nista licno od ovoga.Sto bi se cimali i radili ono zasta su izabrani.Imaju oni svoje planove da sebe obezbede za ove 4 godine pa posle su na konju.Znate kako kazu,za prvi milion nikada ne pitaj,posle pitaj sta hoces.Neki se plase da se ne otkrije odakle im prvo milonce.Realno gledano ovo bi bio veoma isplativ poduhvat ali opet ono ali,pogledajte strukturu nase opstine,nema na prste da se izbroje strucnjaci.Greota.
Plusic 24 Minusic 1
Dodaj komentar
A64f651333b5f12be4329a94b51b8bd6
Naše priče
09.01.2020.
Smederevski arhitekta Živadin Milošević Žilic, džentlmen, vrshunski sportista, veslač i plivač, rođen je 30. avgusta 1942. godine u Smederevu, od oca Milorada i majke Nadežde, rođene Pirivatrić...
B1521928ad96a30990aad5d480dfb57b
Naše priče
22.11.2019.
Na samom kraju XIX veka, ili početkom XX u Smederevo je došao deo velike familije Mirković iz Carevca. Naselje Carevac je naselje u Srbiji u opštini Veliko Gradisšte u Braničevsko...
8b91e1405f3d7b272b62d19f68fb0a10
Naše priče
15.08.2019.
Leposava Glavonić rođena je 1935. godine u Smederevu, pod devojačkim prezimenom Pavlović. Osnovnu školu i gimnaziju učila je i završila u Smederevu. Studirala je na beogradskom Filolo&sc...
341e4a28a1d8a2bd3c3ec21be6a09029
Naše priče
03.06.2019.
 „Zelena aždaja“ je dizalica- kran (Der Kran-nemački, The Crane-engleski), koja je jedina (pre)ostala u Staroj smederevskoj luci od nekadašnje tri Ganz dizalice. Portal SDCafe ...
25963fab68452e0351e93a594b66645b
Naše priče
18.03.2019.
U ovoj 2019. godini navrašava se deset godina od smrti  proslavljenog smederevskog književnika, scenariste, novinara, pa i glumca  Živorada Žike Lazića. Godine 2017., 23. aprila ot...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
63d30f79e33ab54dd9466622fc739c10
Poslao: Creativo_Photo.Fun Pošalji fotografiju
Anketa
Šta po vašem mišljenju najviše utiče na povećanu zagađenost vazduha u Smederevu?
Železara Smederevo
Kotlarnice
Saobraćaj
Vazduh u Smederevu nije zagađen
Sve ankete
Ukupno odgovora: 359
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300